Členstvo

Členstvo

Členstvo

Článok 3 Členstvo

3.1 Členstvo v ASA je dobrovoľné.
3.2 Členstvo v ASA môže byť riadne (individuálne, kolektívne), čestné, konštitučné a sympatizantské.
3.3 Riadne členstvo vzniká podaním prihlášky, vyjadrením súhlasu s cieľmi a stanovami ASA, preukázaním kritérií potrebných pre vznik členstva, zaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok. Členom ASA môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky členstva. Riadne členstvo vzniká dňom rozhodnutia Predsedníctva o vzniku členstva a to na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby a vydaním potvrdenia o členstve.
3.3.1 Fyzické osoby pre vznik členstva v ASA musia spĺňať tieto kritériá:
a) ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa so štátnou záverečnou skúškou v arteterapii alebo b) absolvované minimálne 250 hodinové akreditované vzdelávanie v oblasti arteterapie;
c) preukázaná aktívna činnosť v oblasti arteterapie.
3.3.2 Právnické osoby pre vznik členstva v ASA musia spĺňať tieto kritériá:
a) právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vykonávanie arteterapie; b) arteterapiu u právnickej osoby vykonávajú fyzické osoby, ktoré spĺňajú článok 3.3.1 a) alebo b) a c).
3.4 Právnické osoby, ktoré splnili podmienky v zmysle bodov 3.3 a 3.2.1 alebo 3.2.2 sú kolektívnymi členmi ASA. Kolektívny člen má na Valnom zhromaždení jeden hlas a zastupuje ho zástupca s písomným poverením štatutárneho orgánu kolektívneho člena.
3.5 Čestným členom sa môže stať na základe rozhodnutia predsedníctva každá fyzická osoba, ktorá má preukázateľné zásluhy na rozvoji arteterapie alebo je významným odborníkom/odborníčkou z príbuzného odboru na Slovensku, prípadne prispieva k šíreniu a realizácii cieľov ASA. Čestné členstvo navrhuje Predsedníctvo alebo aspoň 1/3 členov a schvaľuje Valné zhromaždenie. Aby čestné členstvo mohlo vzniknúť, musí s ním dotknutá osoba výslovne súhlasiť.
3.6 Konštitučné členstvo tvoria členovia zakladajúci ASA.
3.7 Sympatizantským členom sa stáva fyzická osoba alebo organizácia, ktorá sympatizuje s ASA. Ide o pasívnu podporu, ktorá k ničomu nezaväzuje. Registráciou vyjadrí stotožnenie sa a sympatie s cieľmi združenia. Registrácia bude nadobudnutá zaplatením ročného poplatku, ktorý schváli Valné zhromaždenie.
3.8 O prijatí za člena ASA rozhoduje Predsedníctvo ASA. Členstvo v ASA vzniká dňom rozhodnutia predsedníctva ASA o prijatí za člena. ASA vyrozumie uchádzača o členstvo písomne (listom alebo elektronickou formou) a to najneskôr do 30 dní odo dňa rozhodnutia.
3.9 Zoznam členov ASA vedie Predsedníctvo ASA, ktoré je povinné dodržiavať zákon na ochranu osobných údajov. Zoznam členov obsahuje pri fyzickej osobe meno, priezvisko, titul, rodné číslo (pri zahraničných fyzických osobách dátum narodenia) a bydlisko člena; pri právnických osobách názov/obchodné meno, IČO, údaje o registrácii, štatút/stanovy, sídlo a údaje o aktuálnom štatutárnom orgáne. Predsedníctvo ASA vedie a archivuje všetky doklady, súvisiace so vznikom a zánikom členstva.
3.10 Zoznam členov ASA je neverejný, možno doňho nahliadať iba so súhlasom Predsedníctva. Na základe žiadosti člena je Predsedníctvo povinné vydať členovi potvrdenie o jeho členstve v ASA.

3.11 Členstvo v ASA zaniká:

a) smrťou člena – fyzickej osoby, alebo zánikom člena – právnickej osoby;

b) písomným oznámením člena o ukončení členstva – v takom prípade členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia Predsedníctvu;

c) vylúčením člena ASA pre porušenie stanov a etických pravidiel – v takom prípade členstvo zaniká rozhodnutím Predsedníctva o vylúčení;

d) nezaplatením členského príspevku vždy do 30.9. príslušného kalendárneho roka; e) zánikom ASA.

3.12 V prípade zániku členstva z akéhokoľvek dôvodu je člen povinný ku dňu zániku členstva vrátiť potvrdenie o členstve ASA a vyrovnať si všetky ostatné záväzky voči združeniu vyplývajúce mu z jeho predchádzajúceho členstva. V prípade zániku členstva nemá člen nárok na vrátenie členského príspevku alebo podielu zo zaplatenia ročného príspevku. O inom postupe môže rozhodnúť Valné zhromaždenie na návrh Predsedníctva.

Článok 4 Práva a povinnosti členov
4.1 Všetci riadni členovia ASA sú si rovní vo svojich právach. 4.1.1 Právom riadneho člena združenia je:
a) byť pozývaný a zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní Valného zhromaždenia s hlasovacím právom; b) zúčastňovať sa na činnosti a aktivitách ASA, podieľať sa na tvorbe plánov a koncepcií ASA; c) navrhovať a voliť členov orgánov ASA a byť volený do orgánov ASA;
d) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti ASA, obracať sa na orgány ASA s podnetmi, pripomienkami alebo sťažnosťami, byť o ich vybavovaní informovaný; e) byť informovaný o činnosti a hospodárení ASA; f) podieľať sa na financovaní aktivít ASA;
g) obdržať potvrdenie o členstve v ASA;    h) využívať všetky ďalšie vzniknuté výhody z členstva.

4.1.2 Člen ASA je povinný:
a) podielať sa na činnosti ASA a napĺňaní jej cieľov a poslania, zodpovedne vykonávať zverené úlohy v združení a funkcie v orgánoch ASA; b) dodržiavať stanovy a riadiť sa rozhodnutiami orgánov ASA; c) zdržať sa všetkých konaní, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť ASA a jej dobré meno;
d) platiť včas a v správnej výške základné členské príspevky; e) do 30 dní oznámiť všetky zmeny podstatné pre vedenie členskej evidencie; f) chrániť majetok ASA a prípadne podporovať jeho rast a rozširovanie; g) dbať o šírenie dobrého mena ASA; h) podieľať sa na financovaní aktivít ASA prostredníctvom členského príspevku.

Členský príspevok je vo výške 30€/rok.

Prihláška-Člena-ASA_FO_052018 (2)

Členský príspevok je vo výške 20€/rok.

Prihláška-Sympatizanta-ASA_FO_052018

Členský príspevok je vo výške 20€/rok.

Číslo účtu (Fio banka): 2501228264/8330
IBAN: SK3083300000002501228264

Prihlášky posielať na mail: asociacia.arteterapeutov@gmail.com