Výkonný výbor

Výkonný výbor

Mgr. Peter Trepáč – Štatutár ASA
peto.trepac@gmail.com

Svoje arteterapeutické skúsenosti začal nadobúdať v práci s deťmi a týranými matkami v krízovom stredisku pre deti a osamelých rodičov v Banskej Bystrici v rokoch 2005 – 2007.
V roku 2008 pôsobil v dvoch detských domovoch, kde viedol s deťmi trikrát týždenne arteterapeutické stretnutia. V rozpätí rokov 2006 – 2008 ako externý pracovník so zameraním na arteterapiu pracoval v Klube náhradných rodín. Na prelome rokov 2008 a 2009 pôsobil ako vychovávateľ a arteterapeut v resocializačnom centre, ktoré bolo zriadené za účelom pomoci pri prekonávaní psychických a sociálnych dôsledkov drogovej alebo inej závislosti. V rokoch 2008 až 2009 viedol cyklické vzdelávanie pod názvom Využitie arteterapeutických techník pri práci s jednotlivcom a skupinou zabezpečované Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici. Od roku 2009 až po súčasnosť pracuje ako pedagóg na úseku pedagogických a psychologických činností v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici-Kráľovej. Okrem iných činností vedie dvakrát týždenne skupinové a individuálne arteterapeutické stretnutia v oddiele špecializovaného zaobchádzania. Spomínaný oddiel je zriadený pre odsúdených s duševným ochorením, poruchou osobnosti alebo inými závažnými psychickými problémami vyžadujúcimi špecializované zaobchádzanie, ako aj pre odsúdených s problémami s adaptáciou na podmienky výkonu trestu a tých, ktorým súd uložil ochranné liečenie.


Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – Predsedníčka ASA
tulak@fedu.uniba.sk

Žije v Senici a pôsobí ako vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej    pedagogiky    na    Pedagogickej    fakulte    Univerzity    Komenského    v Bratislave.    Je absolventkou odboru Liečebná pedagogika. Počas štúdia ipo ňom sa venovala využitiu liečebnopedagogického prístupu so zameraním na arteterapiu s rôznymi skupinami klientov (s mentálnym postihnutím, so závislosťou, so seniormi a pod.). V súčasnosti prednáša na Katedre Liečebnej pedagogiky predmety arteterapia, liečebnopedagogická gerontológia, psychosociálna rehabilitácia, zaoberá sa i problematikou duševných ochorení v kontexte liečebnej pedagogiky i arteterapie. Absolvovala arteterapeutický seminár s Beate Albrich, psychoterapeutický výcvik STAR-T v modely V. Satirovej, kurz Práca s traumou po násilí v rodine pomocou systemickej transformačnej terapie podľa V. Satirovej. Vo voľnom čase sa venuje kreatívnej tvorbe, maľuje, renovuje nábytok, vyrába brošne, číta, upravuje okrasnú záhradu… Snaží sa vidieť v druhých to, čo sami nevidia alebo na to zabudli.


Mgr. Katarína Kurčíková, PhD. – Podpredsedníčka ASA
katarina.kurcikova@gmail.com

Žije vo Zvolene a pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vedie prednášky a semináre z rôznorodých oblastí (globálne vzdelávanie, sociálne zručnosti, arteterapia a iné). Ukončila dvojročné akreditované štúdium arteterapie v ateliéri OZ Therra Therapeutica v Bratislave a zároveň navštevovala kurz „Kreatívna sekvencia – cesta svetom výtvarných techník a štýlov.“ Aktívne sa zúčastňuje arteterapeutických konferencií a seminárov.  Má skúsenosti s rôznymi cieľovými skupinami – deťmi, dospelými i seniormi. V súčasnosti vedie „Arteterapeutický cyklus“ vo zvolenskom Artecentre. Rada prepája arteterapiu aj s inými expresívnymi terapiami. Miluje cestovanie, fotografuje, číta knihy, zaujíma sa o tradičné remeslá a dáva veciam aj ľuďom druhú šancu. Jej ambíciou v práci je podporiť kreativitu ľudí, ich sebapoznávanie a spoločne sa tak učiť niečo nové jeden od druhého.


Mgr. Andrea Geseová – Podpredsedníčka ASA
ajkagese@gmail.com

nar. v r.1972 v Trnave. Ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore výtvarná výchova. 15 rokov pracovala v školstve ako učiteľka umeleckých predmetov  a odborov na SOŠ. Je členkou poroty medzinárodnej súťaže EX libris pre deti.
Štúdium arteterapie absolvovala pod vedením Prof. PaedDr. J. Šickovej, PhD.,  akad. Soch.
V súčasnosti pracuje vo vlastnom otvorenom ateliéri „SOM DOMA“ v Trnave a vedie individuálne, pásové a skupinové terapie s deťmi, dospievajúcimi a dospelými. Skúsenosti má s prácou s deťmi a dospievajúcimi s Aspergerovým syndrómom. Arteterapiu v prípade potreby dopĺňa canisterapiou so svojou labradorkou Marley.
Jej snom i cieľom je vytvárať fungujúce arteterapeutické ateliéry na školách, vo firmách a v soc.zariadeniach ako nevyhnutnú súčasť osobnostného rastu a sebapoznávacieho procesu.
Ako relax pre seba vníma prácu vo svojej záhrade, cestovanie a čítanie….a samozrejme tvorbu s keramikou a maľovanie.

Mgr. Ester Jankovičová

Pôvodným povolaním učiteľka huslí a angličtiny. Manželskému poradenstvu sa venuje posledných 12 rokov. Od r. 2005 spoluorganizuje víkendy pre manželské páry, kde so slovenským tímom z Naše Manželstvo n.o. prednáša témy pre obohatenie manželstva. Od Inštitútu Davida Fergusona The Great Commandment Network (www.greatcommandment.net) získala Certifikát na vyučovanie týchto víkendových tém. Ako vyškolený laický kresťanský kouč (Certifikát zo základov koučingu – Family Garden, Bratislava, garant PhDr. Kubeš Marián, CSc. – http://www.grada.cz/setkani-sautory/ autor/phdr-kubes- marian-csc/) sa pravidelne venuje osobnému poradenstvu, kresťanskému koučingu, podporným skupinám pre rodinných príslušníkov závislých (Al-Anon) a párovému poradenstvu (krízové, obohatenie v manželstve, príprava na manželstvo). Prednáša na konferenciách, interaktívne vyučuje skupiny manželských párov v SR. Štúdium arteterapie absolvovala (v r. 2014-2016) pod vedením p. Prof. PaedDr. J. Šickovej. Arteterapeuticky pracuje s deťmi, mladistvými a dospelými individuálne a v skupinovej terapii. Je vydatá, má 4 deti a teší sa z 3 vnukov. Rada bicykluje, behá a hrá golf, číta dobré knihy, hrá na husliach a trávi čas s priateľmi.


Mgr. Lucia Rusnáková
lr.luciarusnakova@gmail.com

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2013 pracuje v Autistickom centre Andreas na úseku diagnostiky a terapeuticky sa venuje deťom s Aspergerovým syndrómom – formou arteterapie. V roku 2016 ukončila dvojročné štúdium arteterapie: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby. Od roku 2015 vedie semináre o problematike Aspergerovho syndrómu. Od roku 2017 je tiež internou doktorandkou na Univerzite Komenského v Bratislave. Predmetom jej výskumu je aplikácia arteterapie na rozvoj emocionálnej inteligencie u detí s Aspergerovým syndrómom.


Mgr. Veronika Klára Endrychová
veronika.endrychova@gmail.com

Vyštudovala bakalárske štúdium sociálnej práce na KU v Ružomberku a magisterské štúdium náuky o rodine na TU v Bratislave. Štúdium arteterapie absolvovala pod vedením Prof. PaedDr. J. Šickovej, PhD., akad. Soch. Momentálne pôsobí ako lektor sexuálnej výchovy a prípravy na manželstvo a rodičovstvo na základných a stredných školách v organizácii ProEdu. V roku 2016 založila občianske združenie Križovatka* na pomoc deťom a mládeži pôsobiacich v rizikovom prostredí Bratislavy v podobe nízkoprahových programov. Kde sa snaží aj pomocou arteterapie zvládať ťažké životné situácie, ktoré prežívajú vo svojom živote. Drží sa definície: „Každý človek a pomoc sa ráta.“ Ďalej pôsobí v organizáciách a inštitúciách ako Fórum života a Komora sociálnych pracovníkov a sociálnych asistentov. Moje koníčky: prechádzky po prírode, spoznávanie krásy umenia, dlhodobé rozhovory s priateľmi.

Renata Xeničová
renataxenicova@icloud.com

Žije v Senci. Pôsobí ako konzultantka v spoločnosti STAVREM PLUS, s.r.o.. Je spoluzakladateľkou konceptu RemArt3, kde sa remeslo stáva umením a najväčším majstrom je príroda a živly, ktoré ju ovplyvňujú. Na tomto základe vytvárajú z odumretých častí stromov, ktorých pôvod je zo Slovenska masívne konferenčné a jedálenské stoly, drevené plastiky, solitéry a dekoratívne interiérové prvky s príbehom… V rámci projektu RemArt3 sa venuje marketingu, komunikácii a dizajnu. Navštevovala výtvarné dielne u výtvarníčky a ilustrátorky Aleny Wagnerovej. Absolvovala seminár modelovanie s Janou Koen – „Metamorfóza“- vývojová rada základných goetheanistických tvarov v modelovaní, seminár u Astrid Henning – „Alchýmia ruže“ – tajomstvo premeny červenej farby ruže na všetky farby dúhy, seminár s maliarkou Irenou Ráček – ekologické použitie archaických (hlinených) farieb. Pod vedením Prof. PaedDr. Jaroslavy Šickovej, akad. soch., PhD. ukoncila dvojrocne akreditovane studium – Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby v Inštitúte vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica v Bratislave. Je spoluzakladateľkou OZ Tvorivosť bez hraníc, ktorého hlavným zámerom je organizovanie tvorivých dielní pre jednotlivcov i skupiny. Vo voľnom čase sa venuje skúmaniu tradičných remeselných postupov s použitím lokálnych prírodných materiálov, tvorbe interiérového dizajnu a jeho vplyvu na človeka, umeleckému opracovávaniu dreva, maľovaniu, kresleniu, modelovaniu a turistike.


Ing. Lenka Jančíková
lenka.jancikova@gmail.com

Žije vo Viničnom a v ASA robí projektového manažéra a má na starosti koordináciu vzdelávacích kurzov pre verejnosť. V roku 2016 ukončila dvojročné akreditované štúdium – Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby v Inštitúte vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica v Bratislave pod vedením Prof. PaedDr J. Šickovej-Fabrici, akad. soch., PhD.. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Tvorivosť bez hraníc, v ktorom sa v rokoch 2011 – 2016 venovala organizácii kurzov maľovania a tvorenia pre deti a dospelých rôznych vekových skupín. Absolvovala niekoľko tvorivých kurzov, prostredníctvom ktorých sa dostala k arteterapii. Arteterapiu vníma ako jednu z možností, ktorá povzbudzuje k inému pohľadu na seba samého aj okolitý svet a rúca bariéry v nás.
Dobrovoľne pomáha viesť dievčenskú skautskú družinu vo Viničnom, má rada prírodu, cestovanie, čítanie kníh, prácu s hlinou a akékoľvek tvorenie.


Mgr. Eva Ďurišová
evicka.durisova@gmail.com

Vyštudovala Sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave. Žije a pracuje v Bratislave. Úspešne absolvovala dvojročné akreditované štúdium arteterapie v OZ Therra Therapeutica pod vedením Prof. PaedDr. Jaroslavy Šickovej-Fabrici, akad. soch., PhD. v Bratislave.

Vedie individuálne aj skupinové stretnutia arteterapie v rámci svojho konceptu Health Harmony.eu, rovnako viedla arteterapeutické cykly pre dospelých, realizovala ročný projekt arteterapie s deťmi. V súčasnosti sa na materskej dovolenke venuje svojmu malému synčekovi. Zároveň v rámci svojich aktivít používa arteterapiu predovšetkým v práci s ľuďmi, ktorí bežne žijú svoj život, musia zvládať hektické tempo svojich životných rolí (partner, rodič, zamestnanec atď.), nesú si skúsenosti a vnemy, ktoré počas života nazbierali od detstva až do súčasnosti a nemajú priestor na sebavyjadrenie. Verí, že každý si zaslúži pozornosť.

Jej voňavou záľubou sú bylinky, ktorú zdedila po svojej starej mamičke a prebrala tak jej vzácne vedomosti a štafetu, s ktorou sa delí nielen so svojimi najbližšími, ale aj s ľuďmi, ktorí hľadajú pomoc v prírode. Nakoniec, vôňa čaju z materinej dúšky pohladí okrem priedušiek aj dušu.

Miluje hudbu, tanec, staré filmy, lúky, vietor vo vlasoch, knihy, ktoré už niekto čítal. S ľuďmi pracuje tak, aby im pomohla nájsť dobro a krásu v denných situáciách, ako aj vo chvíľach životných skúšok a pri prechádzaní kľukatých ciest.

Je konštitučnou členkou Asociácie Slovenských Arteterapeutov (ASA) a verí, že arteterapia má svoje miesto a význam a aj na Slovensku sa stane súčasťou štandardizovaných pomáhajúcich profesií.