Výkonný výbor

Výkonný výbor

Mgr. Peter Trepáč – Štatutár ASA

Konštitučný člen
peto.trepac@gmail.com

Svoje arteterapeutické skúsenosti začal nadobúdať v práci s deťmi a týranými matkami v krízovom stredisku pre deti a osamelých rodičov v Banskej Bystrici v rokoch 2005 – 2007.
V roku 2008 pôsobil v dvoch detských domovoch, kde viedol s deťmi trikrát týždenne arteterapeutické stretnutia. V rozpätí rokov 2006 – 2008 ako externý pracovník so zameraním na arteterapiu pracoval v Klube náhradných rodín. Na prelome rokov 2008 a 2009 pôsobil ako vychovávateľ a arteterapeut v resocializačnom centre, ktoré bolo zriadené za účelom pomoci pri prekonávaní psychických a sociálnych dôsledkov drogovej alebo inej závislosti. V rokoch 2008 až 2009 viedol cyklické vzdelávanie pod názvom Využitie arteterapeutických techník pri práci s jednotlivcom a skupinou zabezpečované Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici. Od roku 2009 až po súčasnosť pracuje ako pedagóg na úseku pedagogických a psychologických činností v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici-Kráľovej. Okrem iných činností vedie dvakrát týždenne skupinové a individuálne arteterapeutické stretnutia v oddiele špecializovaného zaobchádzania. Spomínaný oddiel je zriadený pre odsúdených s duševným ochorením, poruchou osobnosti alebo inými závažnými psychickými problémami vyžadujúcimi špecializované zaobchádzanie, ako aj pre odsúdených s problémami s adaptáciou na podmienky výkonu trestu a tých, ktorým súd uložil ochranné liečenie.


 


PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. – Predsedníčka ASA

Konštitučná členka
katarina.kurcikova@gmail.com

Žije vo Zvolene a pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pôsobí od roku 2010. Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa zameriava na problematiku globálneho vzdelávania, sociálnych zručností a arteterapiu. V uvedených oblastiach implementuje stratégiu service learning. V rámci ďalšieho vzdelávania  v témach globálneho vzdelávania absolvovala pracovné semináre – Globálne vzdelávanie s Vanessou Andreotti z University of British Columbia (2015), Facilitácia a riešenie konfliktov v medzikultúrnom priestore s Dušanom Ondrušekom z PDCS (2016), Prírodné národy a rozvojová spolupráca s Tomášom Ryškom z  Univerzity Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra sociálních věd (2016). Zároveň spolupracovala na projektoch Nadácie Pontis v projekte rozvojového vzdelávania Knowledge Makes Change, projekt Globálne vzdelávanie pre univerzity 21. storočia (Fakulta ekológie a enviromentalistiky TUZVO, Živica, SlovakAid), projekt Akademici aktívne a prakticky (Fakulta ekológie a enviromentalistiky TUZVO, Živica, SlovakAid), konzorciálny projekt Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania (v spolupráci s Človek v ohrození, CEEV Živica, PDCS a za finančnej podpory SlovakAid). V oblasti arteterapie absolvovala dvojročné akreditované štúdium Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby pod vedením prof. J. Šickovej Fabrici v ateliéri OZ Therra Therapeutica v Bratislave (2015 – 2016), zároveň navštevovala kurz „Kreatívna sekvencia – cesta svetom výtvarných techník a štýlov.“, akreditované vzdelávanie Arteterapia a Artefiletika (2019), pracovný seminár – Deepimagery – Hlbinná imaginácia s Eligom Stephenom Gallegosom, PhD., ktorý pôsobí v Medzinárodnom inštitúte pre výskum vizualizácie v USA (2016). Aktívne sa zúčastňuje arteterapeutických konferencií a seminárov.  Má skúsenosti s rôznymi cieľovými skupinami – deťmi, dospelými i seniormi.

V rokoch 2016-2017 sa zúčastnila vzdelávania v Komenského inštitúte pre pedagogických lídrov a líderky Slovenska. V roku 2017 sa jej podarilo pre Pedagogickú fakultu UMB získať ocenenie Vnímavá škola. Naďalej sprístupňuje témy, ktoré posilňujú kritické myslenie, formujú postoje v porozumení zraniteľných skupín a eliminácie extrémizmu. Je členkou Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, predsedníčkou Asociácie slovenských arteterapeutov a členkou tímu The Duke of Edinburgh´s International Award na UMB. Zároveň spolupracuje ako mentorka pre Vnímavé školy. Počas svojej praxe sa podieľala na organizovaní viacerých konferencií, odborných seminárov a podujatí.

Okrem výučby na univerzite vedie individuálnu, skupinovú a rodinnú arteterapiu (Centrum poradenstva a prevencie Zvolen, Edu-spec súkromné špeciálonpedagogické vzdelávacie centrum Zvolen, Inkluherne v centre OKO Zvolen, Svetielko nádeje Banská Bystrica). Rada prepája arteterapiu aj s inými expresívnymi terapiami. Miluje cestovanie, číta knihy, zaujíma sa o tradičné remeslá a dáva veciam aj ľuďom druhú šancu. Jej ambíciou v práci je podporiť kreativitu ľudí, ich sebapoznávanie a spoločne sa tak učiť niečo nové jeden od druhého.

 

 

Mgr. Lucia Golisová, PhD. – Podpredsedníčka ASA

Konštitučná členka
lr.luciarusnakova@gmail.com

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Je psychologička a od roku 2013 pracuje v Autistickom centre Andreas. Aktuálne je na MD, kde sa učí o všetkých stránkach, ktoré rodičovstvo obnáša a necháva sa tým meniť. Pred tým sa venovala diagnostike porúch autistického spektra. Terapeuticky pracovala s deťmi a mladými ľuďmi s Aspergerovým syndrómom – primárne formou individuálnej arteterapie. V roku 2016 ukončila dvojročné akreditované štúdium arteterapie v Bratislave: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby. Je podpredsedníčkou Asociácie slovenských arteterapeutov. Od roku 2015 viedla semináre o problematike Aspergerovho syndrómu pre pedagogických a odborných pracovníkov, rodičov a študentov, v snahe o zvýšenie porozumenia vnímania a myslenia takýchto žiakov. V roku 2022 ukončila doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, kde predmetom jej výskumu, pod vedením prof. Šickovej, bolo využitie arteterapie na rozvoj emocionálnej inteligencie u osôb s Aspergerovým syndrómom.

 

 

Mgr. Eva Ďurišová – Podpredsedníčka ASA

Konštitučná členka
evicka.durisova@gmail.com

fb @Arteterapia Evarte

Je o.i. absolventkou dvojročného akreditovaného štúdia arteterapie v OZ Therra Therapeutica pod vedením Prof. PaedDr. Jaroslavy Šickovej-Fabrici, akad. soch., PhD. v Bratislave.

V rámci výkonu arteterapie vedie individuálne aj skupinové stretnutia arteterapie, ako aj cykly pre dospelých. Priebežne realizuje svoj projekt „Tvoríme s láskou“ s rôznymi cieľovými skupinami (deti, dospelí, pracovné tímy, osoby s medzinárodnou formou ochrany). Jej srdcovou záležitosťou sa stala arteterapia s deťmi (individuálna aj skupinová)- deti v každom veku s rôznymi kompetenciami prinášajú úžasné množstvo verbálnych aj neverbálnych podnetov do procesu arteterapie, disponujú nekonečnou fantáziou a schopnosťou komunikovať prostredníctvom umenia. Zároveň sú veľmi senzitívnou skupinou na expresívne terapie.

Vydala detskú kreatívnu knihu básní „Vesmírom k sníčkom“, prostredníctvom ktorej realizovala arteterapeutický projekt s deťmi vo veku 6-10 rokov. Zároveň vidí význam v používaní arteterapie predovšetkým v práci s ľuďmi (s deťmi aj s dospelými), ktorí bežne žijú svoj život, musia zvládať hektické tempo svojich životných rolí (syn/dcéra, partner/ka, rodič, zamestnanec/zamestnankyňa, žiak/žiačka, priateľ/ka atď.), nesú si skúsenosti a vnemy, ktoré počas života nazbierali od detstva až do súčasnosti a nemajú priestor na sebavyjadrenie. Verí, že každý si zaslúži pozornosť. Pracuje v Bratislave. V súčasnosti sa okrem arteterapie venuje práci s prostriedkami Európskeho spoločenstva.

Viac o jej arteterapeutických aktivitách môžete nájsť na fb stránke @Arteterapia Evarte. Je konštitučnou členkou Asociácie Slovenských Arteterapeutov (ASA) a verí, že arteterapia má svoje miesto a význam a aj na Slovensku sa stane súčasťou štandardizovaných pomáhajúcich profesií.

 

 

Mgr. Veronika Klára Endrychová

Konštitučná členka
veronika.endrychova@gmail.com

Vyštudovala bakalárske štúdium sociálnej práce na KU v Ružomberku, magisterské štúdium Náuky o rodine a Sociálnej práce zameranej na rodinu TU v Trnave. Štúdium arteterapie absolvovala pod vedením Prof. PaedDr. J. Šickovej, PhD., akad. Soch. Pôsobila ako lektorka sexuálnej výchovy a prípravy na manželstvo a rodičovstvo pre organizáciu ProEdu. Ako pedagogička a sociálna pedagogička využívala prvky arteterapie a artefiletiky na základných a stredných školách. V roku 2016 založila občianske združenie Križovatka* na pomoc deťom a mládeži pôsobiacich v rizikovom prostredí Bratislavy v podobe nízkoprahových programov, kde sa snaží aj pomocou arteterapie zvládať ťažké životné situácie, ktoré prežívajú vo svojom živote. 
 
Zameriava sa pomocou arteterapie a artefiletiky na krízovú intervenciu na školách, koordináciu školských podporných tímov,  prevenciu a elimináciu prejavov násilia a šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, supervíziu pre pomáhajúce profesie.
Drží sa definície: „Každý človek a pomoc sa ráta.“ 
Jej koníčky: prechádzky po prírode, spoznávanie krásy umenia, dlhodobé rozhovory s priateľmi.

Ing. Veronika NoskováKontrolórka
veronika.noskova@gmail.com