Konferencia predstavujúca súčasnú slovenskú arteterapiu

Konferencia predstavujúca súčasnú slovenskú arteterapiu

Názov konferencie: Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie

prihláška na konferenciu.pdf (177 kB)
prihláška na konferenciu.doc (169 kB)

Cieľová skupina:  arteterapeuti, umelci, sociálni pracovníci, pedagógovia, psychológia, ale aj príslušníci iných pomáhajúcich profesií.

Ciele konferencie:

  • vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu a výmenu praktických skúsenosti z oblasti arteterapie,
  • definovanie vzdelávacích štandardov a kompetencií arteterapeutov a arteterapeutiek pri práci s deťmi a mládežou, dospelými a seniormi,
  • posilnenie pozície arteterapie na Slovensku.

Termín poslania záväznej prihlášky: 30. 11. 2017

Základný účastnícky poplatok: 35 €

Študentský účastnícky poplatok: 15 €                                  

Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 2. 12. 2017 na číslo účtu:

Fio banka: 2501228264/8330

IBAN: SK3083300000002501228264

variabilný symbol: 012017

poznámka: meno a priezvisko účastníka.

V poplatku je zahrnuté drobné občerstvenie cez prestávky a certifikát o účasti.

Dátum: 09.12.2017

Čas: od 08:30 do 17:30

Miesto konania: Pedagogická fakulta UBM, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

Kontakt: konferencia.asa@gmail.com

Odborná garantka konferencie: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková- Fabrici, akad. soch., PhD.

Program konferencie:

8:30 – 9:00       Registrácia účastníkov a účastníčok

9:00 – 9:15       Otvorenie konferencie

9:15 – 10:15     prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD.

                       Vystúpiť z tieňa

10:15 – 10:30   Prestávka

10:30 – 11:30   Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

                       Nachádzajú sa v kresbe dieťaťa so syndrómom CAN špecifické znaky alebo nie?

11:30 – 12:30   Mgr. Andrea Orosová, PhD.

                       Keď slovo nestačí

12:30 – 13:30   Obed

13:30 – 15:00   I. blok workshopov

           Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

           Krajina môjho tela

Mgr. Evka Ďurišová, Mgr. Lucia Rusnáková

Pohľad do seba

Mgr. Andrea Geseová, PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Miroslav Randuška

Litera s muzikoterapiou

15:00 – 15:15    Prestávka

15:15 – 16:45    II. blok workshopov

            Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Krajina môjho tela

            Mgr. Evka Ďurišová, Mgr. Lucia Rusnáková

            Pohľad do seba

Mgr. Andrea Geseová, PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Miroslav Randuška

Litera s muzikoterapiou

16:45 – 17:00   Záver a diskusia

Sprievodné akcie:

  • predaj odbornej literatúry (stánok Artforum),
  • v priebehu konferencie bude k dispozícii malé občerstvenie.

Anotácie k prednáškam a workshopom:

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch, PhD.

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica, Bratislava

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Vystúpiť z tieňa

Príspevok sa zaoberá fenoménom tieňa v umení i v psychoterapii, ale hlavne v arteterapii. Predstavením arteterapeutickej techniky SEEA vytvorenej autorkou príspevku Tri postavy a ich tieň, ilustruje nielen jeho využitie v individuálnej arteterapii, ale aj v budovaní a emancipovaní sa arteterapie ako takej. Autorka definuje tri „tiene“ arteterapie a možnosti ich integrovania do postavy (postavenia) arteterapie v spoločnosti humanitných vied na Slovensku.

 

Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

Centrum Slniečko, n. o., Nitra

Nachádzajú sa v kresbe dieťaťa so syndrómom CAN špecifické znaky alebo nie?

Cieľom príspevku je poukázať na kľúčovú úlohu včasnej identifikácie detí so syndrómom CAN v spojitosti nielen s prejavmi dieťaťa a jeho okolia, ale aj so špecifickými znakmi vyskytujúcimi sa v detskej kresbe, ktoré môžu upozorniť odborníkov a odborníčky – pedagógov, lekárov, sociálnych pracovníkov, ale aj laikov, že dieťa je traumatizované, a že môže dochádzať k násiliu. V príspevku budú odprezentované výsledky kvantitatívneho výskumu zameraného na výskyt špecifických znakov v kresbe detí so syndrómom CAN. Dôležitou časťou príspevku bude aj implementácia zistených skutočností do praxe.

 

Mgr. Andrea Orosová, PhD.

Psychiatrická klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Keď slovo nestačí…

Arteterapia na psychiatrii je často jediným prostriedkom k vytvoreniu terapeutického vzťahu. Subjektívne prežívanie pacienta je patologickými procesmi tak zmenené, že nespoznáva sám seba a nedokáže sa už spoľahnúť na doteraz fungujúce vzorce správania. Narastá buď pocit nedôvery, alebo naopak prehnanej otvorenosti až ulpievavosti k personálu psychiatrie. Výtvarné vyjadrenie sa stáva v tej chvíli najobjektívnejším vyjadrením vnútorného prežívania.

 

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Centrum výskumu sociálnej práce a liečebnej pedagogiky

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Krajina môjho tela

Technika sa zameriava na vnímanie vlastného tela a vzťahu medzi našim telom, vnútorným prežívaním seba samého a zdrojmi zvládania záťažových situácií. Zameriava sa i na uvedomenie si súvislostí medzi odolnosťou tela a psychickou odolnosťou.

 

Mgr. Evka Ďurišová

Autorka konceptu Health Harmony.eu

Mgr. Lucia Rusnáková

Autistické centrum Andreas, Bratislava

Pohľad do seba

Ochutnávka techniky, ktorá dáva priestor pre vnútorné sebapoznanie, zamyslenie sa nad svojim vnímaním, najhlbšími motiváciami, spracovaním situácií a podnetov vo vlastnom živote. Každý si môže odniesť zviditeľnený kúsok seba a tak ďalej pokračovať v interpretácii v pokoji a v priestore, ktorý mu je najpríjemnejší.

 

Mgr. Andrea Geseová

Stredná odborná škola Hlohovec

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Miroslav Randuška

Drumbla, n. o., Zvolen

Litera s muzikoterapiou

Tvorivé písanie básní pri muzikoterapii aj pre tých, čo básniť nevedia.


Komentáre nie sú povolené.