Umelecká reflexia ako liečba jednotlivca, skupiny, spoločnosti

Umelecká reflexia ako liečba jednotlivca, skupiny, spoločnosti

Slovenská Arteterapeutická Asociácia Katedra výtvarnej výchovy a Ateliér arteterapie PdFUK v Bratislave Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra therapeutica Vás srdečne pozýva na

medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu*

Umelecká reflexia ako liečba jednotlivca, skUpiny, spoločnosti

* venovanú pamiatke Edith Kramer a 15. výročiu založenia OZ Terra therapeutica

13. 6. 2015 pedagogická fakulta Uk Šoltésova 4, bratislava

Odborný garant konferencie: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrci, akad. soch., PhD

Po skončení konferencie pozývame všetkých členov SAA na:

valné zhromaždenie slovenskej arteterapeuticej asociácie.

Program VZ je hodnotenie doterajšej činnosti, zmeny vo výbore, plánovanie aktivít SAA

9.00 9.05

9.35 10.20 10.40 11:00

11.20 11.40 12.00 12.20 13,00

13,20 – 13,40 13,40 – 14,00

program konferencie

Otvorenie konferencie

Prof.PaedDr. Jaroslava Šicková, akad.soc. PhD: Historické a súčasné determinanty arteterapie (Od Holocaustu k Aspergerovi)- venované pionierom arteterapie a výtvarnej edukácie E. Kramer a Prof. Jiŕímu Davidovi, PdFUK, Bratislava, Inštitút vzdelávania v arteterapii, OZ Terra therapeutica, Bratislava

Doc.PaedDr.Jan Slavík,: „Cesta k poznávání v arteterapii a v artefiletice, aneb o poznávacích motivech“ , Západočeská univerzita v Plzni, ČR

Mgr.Mariana Kováčová: Výtvarný prejav detí so sy. CAN, riaditeľka Centru Slniečko, Nitra

Mgr. Andrea Orosová, PhD.: Mandala –diagram psychiky, Psychiatrické oddelenie, Košice

Mgr. Pavol Janoško, PhD.: Využitie arteterapie v Systemickej transformačnej terapii podľa V.Satirovej, PF KU v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleš Katedra liečebnej pedagogiky, Levoča prax: VNsP, Levoča, a.s.,

Mgr. Peter Trepáč:“ Umenie odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody“, Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici-Kráľovej

Mgr. Mária Slabejová: „Efektivita arteterapie z aspektu liečeného závislého v OLÚP, n.o. na Prednej Hore“, OLÚP , n. o. Predná Hora

Mgr. Michaela Guillaume, PhD: „Cestou mandaly“, PdF Trnavská univerzita, Katedra pedagogiky a výtvarného umenia

Mgr. Barbora Hricová: Využitie arteterapie v liečebnopedagogickej intervencií u klientov liečebno-výchovného sanatória, liečebný pedagóg

Mgr. Zuzana Krnáčová, Transformácia traumy a jej vizuálna podoba v arteterapeutickom procese. PdFUK, katedra výtvarnej výchovy

Mgr. Diana Mosná: Arteterapia a autismus, PdUK, katedra výtvarnej výchovy obedńajšia prestávka

Workshopy: 14,00 -15.30 Mgr. Katarína Mihinová, Mgr.Ivona Rankovová : Arteteterapeutický program v galérii, OZ Artea, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Brnianska 47, Bratislava I Mgr. Zuzka Ťulák Krčnáriková, PhD.: Cesta od vnútorného rytmu k vonkajšiemu obrazu Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o., Katedra liečebnej pedagogiky Pdf UK Bratislava PaedDr. Katarína Kuková, Arteterapia s deťmi s problémovým správaním, PdF UK, Katedra výtvarnej výchovy

15.30-17,00 Mgr.Pavol Jánoško, PhD: Ja a môj detektívny klobúk, PF KU v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša Levoča Katedra liečebnejpedagogiky, prax: VNsP, Levoča, a.s., Psychiatrické oddelenie Mgr.Veronika Chocholová: Ja, ty, my-dotyk, obraz, slovo. Centrum voľného času Pezinok

Účastnícky poplatok konferencie:

účastníci prihlásení do 6.6.2015 na andreaoros@centrum.sk na číslo účtu: 7500 00009940 1704 9060, ČSOB

poplatok členovia SAA: 15,- eur poplatok pre nečlenov SAA: 20,- eur

Účastnícky poplatok na mieste konferencie:

pre členov SAA: 20,- eur ostatní: 25,- eur

Tešíma sa na Vás.

Záväzná prihláška Týmto sa záaväzna prihasujem medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu: Umelecká reflexia ako liečba jednotlivca, skupiny, spoločnosti

meno a priezvisko:

email:

mobil:

Účastnícky poplatok zaplatím:

a na mieste b prevodom

 

PDF pozvánka


Komentáre nie sú povolené.