Arteterapeutický projekt podporený z grantového programu Nadácie VÚB pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči 2018

Arteterapeutický projekt podporený z grantového programu Nadácie VÚB pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči 2018

Názov projektu: Umenie liečiť umením alebo umenie byť človekom 

Cieľová skupina: odsúdení s mentálnym postihnutím, duševným ochorením, poruchou osobnosti,  s problémami s adaptáciou na podmienky výkonu trestu alebo inými závažnými psychickými problémami vyžadujúcimi špecializované zaobchádzanie vo výkone trestu odňatia slobody.

Obsahová náplň projektu: arteterapia s odsúdenými je realizovaná prostredníctvom jedinečného arteterapeutického zošita (prispôsobeného pre prácu s výrazne narušeným odsúdeným), zjednodušene Arte zošita, vytvoreného Mgr. Petrom Trepáčom.  Arte zošit je výhradne zameraný na tematickú kresbu. Obsahuje šestnásť tém, čo prestavuje aj šestnásť arteterapeutických stretnutí. Jednotlivé témy v zošite obsahujú okrem inštrukcie, ku ktorej sa odsúdený môže počas tvorby vracať, aj ilustračný obrázok uľahčujúci lepšie uchopenie témy, napomáhajúci k uvoľneniu kreativity odsúdeného. Jednotlivé témy v zošite sú včlenené do širšieho kontextu predstavujúceho tri okruhy života odsúdeného. Do prvého okruhu zapadajú témy zamerané na život odsúdeného pred výkonom trestu, kde sa postupne odkrývajú príčiny a dôvody páchania trestnej činnosti, čo zvyčajne prináša nové zistenia o odsúdenom a dopomáha k efektívnejšiemu hodnoteniu psychického stavu a mentálnej úrovne odsúdeného. Druhým okruhom tém je život odsúdeného vo výkone trestu zameraný na odstraňovanie negatívnych vplyvov výkonu trestu a zmeny postoja k páchaniu trestnej činnosti.  V danom okruhu sa témy upriamujú aj na premeny sebaobrazu odsúdeného, postoja k sebe aj k iným. Tretí okruh je cielený na predstavy odsúdeného o živote po výkone trestu. Ide tu o prípravu odsúdeného na život na slobode, jeho reintegráciu do spoločnosti, ako aj o prevenciu kriminálnej či drogovej recidívy.

Termín realizácie projektu: 01.06.2018 – 31.10.2018

Miesto realizácie: oddiel špecializovaného zaobchádzania v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici-Kráľovej.

Realizátor projektu: arteterapeut Mgr. Peter Trepáč s dlhoročnými skúsenosťami v arteterapii s rôznorodou klientelou.


Komentáre nie sú povolené.